Menu
Menu

Forurening

Affaldsstoffer fra vores industrialiserede verden har i årtier forurenet havmiljøet med store mængder næringsstoffer som kvælstof og fosfor, ligesom vi har forurenet havet med menneskeskabte, kemiske stoffer. Det skal begrænses.

Næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer presser havet og dets økosystemer og gør den samlede miljøtilstand i havene dårligere. For at rette op på havmiljøet er det derfor vigtigt at begrænse udledningerne af den samlede mængde meget forskellige affaldsstoffer mest muligt. I Tænketanken Hav fokuserer vi vores indsats på: 

Miljøfarlige forurenende stoffer

De dækker bl.a. over tungmetaller, olierester, PFAS, medicinrester, mikroplastik og nanopartikler. Mange af dem er giftige for havets organismer selv i lave koncentrationer, og de kan have stor negativ indvirkning på havets økosystemer ved at påvirke dyrenes formering, adfærd og velbefindende. Nogle stoffer påvirker ålegræs' og tangs vækst og fotosyntese. De kan ophobes i fødekæden og vende tilbage til os mennesker, når vi spiser fisk og skaldyr. Nogle af stofferne – for eksempel PFAS – er meget svære at fjerne fra spildevandet.

I Danmark gives tilladelser til udledning på baggrund af generel viden om stoffernes effekter og den forventede fortynding i havet efter udledningen. Tænketanken Hav arbejder bl.a. med at undersøge, hvordan vi i højere grad kan monitorere effekterne af stofferne i havmiljøet. Vi vil analysere og komme med anbefalinger til, hvordan de danske rensningsanlæg kan udbygges og moderniseres med bedre renseteknologi, så de i højere grad bliver i stand til at rense for miljøfarlige forurenende stoffer. 

Næringsstoffer

Næringsstoffer vil især sige kvælstof og fosfor. For store mængder næringsstoffer i vandmiljøet forårsager algeopblomstringer med efterfølgende iltsvind. Næringsstofferne kommer især fra spildevand og fra landbruget. 

Udledningen af næringsstoffer er en væsentlig presfaktor for havmiljøet. Mange af de tiltag, vi planlægger for genopretning af havet, vil have bedre muligheder for at blive succesfulde hvis forskellige presfaktorer, herunder næringsstofudledninger, reduceres. Tænketanken Hav vil gå i dialog med vores medlemmer om at undersøge, afklare og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre, at udledningerne, både fra landbrug, spildevand og andre kilder, samlet set kan reduceres.

Faglig kontakt

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter