Menu
Menu

Tænketanken Havs vedtægter

Vedtægter for Tænketanken Hav

Havet dækker mere end to-tredjedele af klodens overflade, og er en vigtig del af jordsystemet. Vi er alle afhængige af havet.

Mennesket vil gerne udnytte havet og dets ressourcer, men havet har ikke en selvstændig stemme, når presset fra menneskets aktiviteter bliver for stort.

Der er derfor behov for en uafhængig aktør, der taler havets sag:

Tænketanken Hav / Ocean´s Institute.

§ 1 Organisationsform, navn og hjemsted

Foreningen er en almennyttig forening.

Foreningens navn er Tænketanken Hav / Ocean´s Institute.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Foreningen skal virke som tænketank og skal bidrage til øget viden om og forståelse af værdien af et sundt hav, havets tilstand samt til øget opmærksomhed og folkeligt og politisk engagement i relation til forbedring af havets forhold.

Foreningen skal arbejde for at omsætte den indsamlede viden og tænkning om havet til konkrete tiltag, herunder en bedre beskyttelse af de danske havområder, en styrket biodiversitet, og en bæredygtig anvendelse af havet.

Foreningen skal derudover varetage en central rolle i forhold til de interessenter og aktører, som anvender de danske havområder.

Foreningen kan udøve erhvervsvirksomhed, som efter bestyrelsens vurdering fremmer tænketankens formål.

§ 3 Medlemmer

Aktører, herunder viden-institutioner, virksomheder, NGO'er, anerkendte miljø- og klimaforskere, samt andre fysiske eller juridiske personer, som arbejder med, har viden om, erfaring med og/eller interesse for havmiljøet, kan optages som A-medlemmer af foreningen.

Medlemmer, som alene optages som støttemedlemmer, benævnes B-medlemmer.

Alle medlemmer forpligter sig i forbindelse med optagelse i foreningen til at arbejde for, herunder at undlade at modarbejde, opfyldelse af foreningens formål.

Medlemskabet er for både A- og B-medlemmer personligt og kan ikke overdrages.

§ 4 Medlemskab og kontingent

Ønske om optagelse i foreningen fremsendes skriftligt til foreningens bestyrelse, som efter eget skøn træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes, herunder om ansøgeren kan optages som A- eller B-medlem.

A- og B-medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et engangsbidrag og derefter et årligt kontingent. Satserne fremgår af bilag 1. A-medlemmers stemmeret på generalforsamlingen, jf. § 5, er betinget af, at det enkelte A-medlem senest én uge før generalforsamlingen har betalt eventuelt forfaldent kontingent.

Et medlem kan udtræde af foreningen uden varsel ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller på hel eller delvis tilbagebetaling af bidrag.

A-medlemmer kan på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal efter bestyrelsens indstilling træffe beslutning om eksklusion af et medlem, herunder hvis et medlem ikke arbejder for, eller modarbejder, opfyldelse af foreningens formål.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen kan ske via e-mail.

Foreningens ledelse kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes helt eller delvist elektronisk.

Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen.

Det er alene foreningens A-medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert A-medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. B-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

A-medlemmerne træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter og opløsning af foreningen er kun gyldig, hvis 2/3 af de stemmeberettigede A-medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og hvis beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af de stemmeberettigede A-medlemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Ændring af foreningens formål, jf. § 2, og nærværende § 5, stk. 7, 2. pkt., kan, så længe VELUX FONDEN finansierer mindst 10% af foreningens årlige udgifter, kun ændres med forudgående skriftligt samtykke fra VELUX FONDEN.

Ved foreningens ophør træffer foreningens A- og B-medlemmer i fællesskab beslutning med mindst 2/3 flertal om anvendelse af foreningens formue. Foreningens for-mue skal anvendes i overensstemmelse med formålet.

§ 6 Elektronisk kommunikation

Foreningen kan give enhver meddelelse til foreningens medlemmer i henhold til disse vedtægter, herunder indkaldelse til generalforsamling, pr. e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.

Alle foreningens medlemmer skal oplyse e-mailadresse til foreningen og løbende ajourføre denne.

Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem foreningen og bestyrelsens medlemmer. Foreningens ledelse fører en liste over bestyrelsesmedlemmernes e-mailadresser.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af foreningens ledelse til foreningens medlemmer.

§ 7 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag,der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinærgeneralforsamling afholdes når:

  • forpersonen for bestyrelsen eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller når
  • mindst 1/3 af alle A-medlemmer over for bestyrelsen fremsætter begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel ved e-mail til medlemmerne.

§ 9 Bestyrelse

Foreningens overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer.

Medlemmer af foreningens bestyrelse vælges eller udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyntagen til bestyrelsens samlede kompetencer. Foreningens bestyrelse skal samlet set besidde kompetencer, som gør bestyrelsen i stand til at agere som en troværdig, saglig og innovativ organisation.

Ved sammensætning af bestyrelsen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervserfaring, alder, køn og nationalitet.

Mindst tre medlemmer skal hver især have mindst fem års erfaring med relevant bestyrelsesarbejde. Ved relevant bestyrelsesarbejde forstås medlemskab af bestyrelsen i et selskab, som efter årsregnskabslovens § 135 har pligt til at lade sit årsregnskab revidere, og/eller medlemskab af bestyrelsen i en fond, forening eller anden form for organisation, som driver virksomhed med en tilsvarende kompleksitet.

I forbindelse med foreningens stiftelse udpeger VELUX FONDEN samtlige medlemmer af foreningens første bestyrelse, herunder foreningens forperson og næstforperson. Op til fire medlemmer af foreningens første bestyrelse udpeges for en periode på tre år. Op til tre medlemmer, herunder forpersonen og næstforpersonen, udpeges for en periode på fire år.

Medlemmer af foreningens første bestyrelse kan genvælges to gange for en periode på to år ad gangen. De medlemmer af foreningens første bestyrelse, som er udpeget for en periode på tre år, vil således kunne sidde i bestyrelsen i en samlet periode på højst syv år. De medlemmer af foreningens første bestyrelse, som er udpeget for en periode på fire år, vil kunne sidde i bestyrelsen i en samlet periode på højst otte år.

Efter udløbet af den første valgperiode for medlemmerne af foreningens første bestyrelse, vælges eller genvælges medlemmer af bestyrelsen af foreningens A-medlemmer på foreningens generalforsamling, idet VELUX FONDEN, så længe VELUX FONDEN finansierer mindst 50% af foreningens årlige udgifter, har ret til at udpege 1 medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er udpeget som en del af foreningens første bestyrelse, vælges eller udpeges for en periode på to år ad gangen, og kan alene genvælges én gang.

Efter udløbet af valgperioden for den første forperson og den første næstforperson (4 år), vælger bestyrelsen selv, blandt bestyrelsens medlemmer, en forperson og en næstforperson.

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem, som er indtrådt i bestyrelsen i løbet af en funktionsperiode i stedet for et udtrådt medlem, som er udpeget som en del af foreningens første bestyrelse, vil efter udløbet af den resterende del af det udtrådte medlems funktionsperiode kunne genvælges eller genudpeges to gange for en periode på to år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem, som er indtrådt i bestyrelsen i løbet af en funktionsperiode i stedet for et udtrådt medlem, som ikke er udpeget som en del af foreningens første bestyrelse, vil efter udløbet af den resterende del af det udtrådte medlems funktionsperiode kunne genvælges eller genudpeges én gang for en periode på to år.

§ 10 Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen afholder møde mindst 5 gange årligt.

Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Forpersonen indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for forpersonen. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.

Bestyrelsesmøderne afholdes fysisk. Bestyrelsen kan beslutte at afholde skriftlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at kommunikere elektronisk ved afholdelse af bestyrelsesmøder, herunder ved e-mail. Referater af bestyrelsesmøderne indsættes i en protokol, som skal underskrives af de repræsenterede bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen kan beslutte, at forpersonen og bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

§ 11 Direktion

Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

§ 12 Sekretariat

Bestyrelsen og direktionen kan ansætte et sekretariat til at bistå bestyrelsen og direktionen.

§ 13 Tegningsregel

Foreningen tegnes (i) af direktøren i forening med bestyrelsesforpersonen, (ii) af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (iii) af bestyrelsesforpersonen i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 14 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2021.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

-0-

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. juni 2021.

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter