Menu
Menu

Genopretning

Havet er grundlaget for vores liv på jorden, blandt andet har organismer i havet gennem tiden produceret en stor del af den ilt, vi indånder i dag. Desuden bidrager havet til, at vi kan få mad på middagsbordet, ligesom havets organismer optager CO2. Hvis havets funktioner skal virke forudsætter det, at vi har en sund miljøtilstand.

Havets natur og naturen langs kysterne er under pres på grund af stigende havtemperaturer, forurening og voksende menneskelige aktiviteter. Det betyder, at mange økosystemer er truede, på samme måde som dyre- og plantearter er presset af klimaforandringerne.

Vi kan kun sikre havets fremtid og vores fremtidige brug af havet, hvis vi har et indgående kendskab til dets komplekse systemer, og hvordan vi beskytter dem bedst. I Tænketanken Hav arbejder vi med (1) naturbeskyttede havområder (2) havplanlægning (3) marin naturgenopretning og (4) kulstofrige økosystemers CO2-binding i Danmark – såkaldt ”blue carbon”.

Beskyttede havområder:

I Danmarks hav lever et væld af dyr og planter - men disse skrøbelige dyresamfund er under pres fra os mennesker og vores mange aktiviteter i og på havet. For at beskytte havets biodiversitet kan man udpege områder på havet, som beskyttes mod nye anlæg, fiskeri og andre påvirkninger, også kaldet beskyttede havområder. I Tænketanken Hav arbejder vi med at belyse effekter af beskyttede havområder – både de naturmæssige og økonomiske, samt de positive og negative effekter. 

Havplanlægning

For at få en samlet strategi for brugen af Danmarks havområde og beskyttede havområder, er det essentielt at få en ambitiøs dansk Havplan. Havplanlægning er i dag blevet et krav fra EU. Danmarks Havplan skal være ambitiøs, men det nuværende forslag er mangelfuldt. Blandt andet er havplanen ikke udarbejdet på et økosystembaseret grundlag, som tager hensyn til de samlede presfaktorer på havet. Derfor har Tænketanken Hav, sammen med sine medlemmer, udarbejdet anbefalinger til en økosystembaseret Havplan med et stærkere fokus på naturbeskyttelse.

Kulstofrige marine økosystemer - blue carbon

Blåt kulstof er en betegnelse for, når havets organismerbinder CO2 - bl.a. gennem planters vækst og ophobning af kulstof. I Danmark kan strandenge, havgræsenge (ålegræs) og potentielt andre økosystemer binde CO2. De danske ålegræsenge er desuden hjem for myriader af fisk og smådyr, og er fødekammer for mange havfugle. Men arealet med ålegræs er reduceret med to tredjedele i forhold til år 1900. Det skyldes forurening med næringsstoffer, fiskeri med bundredskaber, havopvarmning og anlægsprojekter langs kysten. I Tænketanken Hav arbejder vi med at belyse de kulstofrige økosystemers CO2-binding i havet omkring Danmark, og hvad der skal til for at genoprette dem. 

Faglig kontakt

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter