Menu
Menu

Genopretning

Havet er grundlaget for vores liv på jorden og bidrager blandt andet til, at vi kan trække vejret og få mad på middagsbordet, ligesom det optager CO2 og afbøder klimaforandringerne. Hvis havets funktioner skal virke forudsætter det, at vi har en sund miljøtilstand.

Havets natur og naturen langs kysterne er under pres på grund af stigende havtemperaturer, forurening og voksende menneskelige aktiviteter. Det betyder, at mange økosystemer er truede, på samme måde som dyre- og plantearter er presset af klimaforandringerne.

Vi kan kun sikre havets fremtid og vores fremtidige brug af havet, hvis vi har et indgående kendskab til dets komplekse systemer, og hvordan vi beskytter dem bedst. I Tænketanken Hav arbejder vi med at belyse (1) effekter af beskyttede havområder, både naturmæssige og økonomiske, (2) mulighederne for at lave kystbeskyttelse, så det fremmer biodiversiteten ved kysten og i havet, og (3) kulstofrige økosystemers CO2-lagring i Danmark – såkaldt ”blue carbon”.

Beskyttede havområder:

I Danmarks hav lever et væld af dyr og planter - men disse skrøbelige dyresamfund er under pres fra os mennesker og vores mange aktiviteter i og på havet. For at beskytte havets biodiversitet kan man udpege områder på havet, som beskyttes mod nye anlæg, fiskeri og andre påvirkninger, også kaldet beskyttede havområder. I Tænketanken Hav arbejder vi med at belyse effekter af beskyttede havområder – både de naturmæssige og økonomiske, samt de positive og negative effekter. 

Havplanlægning

For at få en samlet strategi for brugen af Danmarks havområde og beskyttede havområder, er det essentielt at få en ambitiøs dansk Havplan. Havplanlægning er i dag blevet et krav fra EU. Danmarks Havplan skal være ambitiøs, men det nuværende forslag er mangelfuldt. Blandt andet er havplanen ikke udarbejdet på et økosystembaseret grundlag, som tager hensyn til de samlede presfaktorer på havet. Derfor har Tænketanken Hav, sammen med sine medlemmer, udarbejdet anbefalinger til en økosystembaseret Havplan med et stærkere fokus på naturbeskyttelse.

Kulstofrige marine økosystemer - blue carbon

Blåt kulstof er en betegnelse for, når havets økosystemer fjerner CO2 fra atmosfæren gennem bl.a. planters og algers vækst og ophobning af kulstof. I Danmark kan strandenge, havgræsenge (ålegræs) og potentielt andre økosystemer fjerne CO2 fra atmosfæren. De danske ålegræsenge er desuden hjem for myriader af fisk og smådyr, og er fødekammer for mange havfugle. Men arealet med ålegræs er reduceret med to tredjedele i forhold til år 1900. Det skyldes forurening med næringsstoffer, fiskeri med bundredskaber, havopvarmning og anlægsprojekter langs kysten. I Tænketanken Hav arbejder vi med at belyse de kulstofrige økosystemers CO2-lagring i havet omkring Danmark, og hvad der skal til for at genoprette dem. Vi har blandt andet udarbejdet en analyse, der viser potentialet for CO2-fangst og lagring i fire danske økosystemer i havet.

Kystbeskyttelse

Frem mod år 2120 står Danmark til at miste 45 procent af vores strandenge på grund af havvandsstigninger. De huser værdifuld natur med sjældne fugle og planter samt padder og krybdyr. Udover en høj biodiversitet bidrager strandenge til at beskytte vores kyster mod ødelæggelse og oversvømmelser, og samtidig optager og lagrer de CO2 og næringsstoffer. I Tænketanken Hav arbejder vi med at belyse og komme med anbefalinger til, hvordan man kan beskytte Danmark mod kommende oversvømmelser, samtidig med at man fremmer biodiversiteten ved kysten og i havet. 

Faglig kontakt

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter